Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

2B SATIŞ YASASI GİZLİCE ÇIKTI      28. 07. 2010

2B Arazilerin Satışı ile ilgili kısmi Yasal Düzenleme 23.07. 2010 tarihinde kabul edilen 6009 Sayılı Torba Yasanın içinde yer alan ve 4706 Sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren 33-34-35-36 maddelerle oluşturulmuştur

6009 Sayılı Kanun Üzerine Hukukçu Cihangir Dönmez tarafından yapılan Analiz ;

4706 Sayılı Kanunun daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Hazine adına orman dışına çıkarılan yerler başlıklı 3. maddesine hiç dokunulmadan, orman dışına çıkarılan ve şu anda yapılan 5831 Sayılı yasa kapsamında Hazine adına tescil edilen 2b niteliğinde araziler, Hazine adına tescilden sonra Belediyelere bedelsiz olarak devredilecek, Belediyelerden vatandaşa satışına olanak sağlanacaktır.

Bu Yasa ile 4706 Sayılı Yasa satır aralarına eklenen değişiklikler aşağıdaki şekilde bu sürecin önünü açacaktır.

1) Üzerinde 31.12.2000 tarihinden önce kaçak yapı yapılmış bulunan Hazine arazileri  5831 Sayılı Yasa kapsamında önce Hazine adına tescil edilecek, bu taşınmazlar Büyükşehirlerde öncelikle Büyükşehir Belediyelerine, Büyükşehir Belediyelerinin talebinin olmaması halinde ilgili Belediyelere, diğer yerlerde ilgili Belediyelere Hazine tarafından bedelsiz olarak devredilecektir.

2) Bu devirde taşınmazın Hazine adına tescil tarihine bakılmayacaktır. ( 5831 Sayılı Yasa kapsamında kullanım kadastrosu yapılan 2B niteliğindeki taşınmazlar Hazine adına halen tescil edilmeye devam edilmektedir.)

3) Belediyelere devir edilen bu taşınmazlar, üzerinde bulunan kaçak yapı sahibine yada kaçak yapı sahibinin akdi veya kanuni halefine Belediyelerce satılacaktır.

4) Bu taşınmazların satışında aynen 5831 Sayılı Yasa kapsamında olduğu gibi Toprak Koruma Kanunundan gelen kısıtlamalara uyma zorunluluğu olmayacaktır, yani hissedarlara hisseli yada ifraz edilerek satılabilecektir.

5) Satış bedelinin en az yüzde onu ödenecek ve beş yıla kadar taksit yapılabilecektir.

6) İlgili Belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların kaçak yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine doğrudan satılması halinde, ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren ecrimisil alınmayacaktır.Ancak taşınmazların genel hükümlere göre değerlendirilmesi halinde ecrimisil alınacaktır.

7) Belediyelere devredilecek olan ve belediyelerce de kaçak yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan satılan taşınmazlar için ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş olan ecrimisil bedelleri ise satış bedeline mahsup edilecektir.

YORUM : Bu Yasa acil durumlarda uygulamaya sokulabilecek bir Yasadır.İçerdiği açık hükümlere rağmen gizli 2b düzenlemesi olduğunun farkına varılamamış, bu nedenle olumlu yada olumsuz tepkiler oluşmamıştır.Üzerinde kaçak yapı olan 2B arazileri Hazine tarafından önce Belediyelere bedelsiz olarak devredilecek, Belediyeler tarafından da kaçak yapı sahiplerine rayiç değer üzerinden satılacaktır.Kaçak yapı hak sahipliği için şart kabul edilmek suretiyle, kaçak yapılar adeta gizli imar affı ile  yasal hale getirilecektir.

Hukukçu Cihangir Dönmez