Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

2B ARAZİLERİN SATIŞI ANAYASAMIZA AYKIRI DEĞİLDİR.

ANAYASA 169. VE 170. MADDELERİNE GÖRE ORMAN DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNİN SADECE ORMAN KÖYLÜSÜNE TAHSİS AMACIYLA YAPILMASI GEREKİRSE AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLANMASI GEREKİR :

 

1) Orman dışına çıkarılacak alanlar, maddede yer alan değerlendirme maksadına uygun mülkiyete konu edilemeyecekse, sadece orman köylüsüne tahsise konu edilebilecekse, orman dışına çıkarma işlemi için maddelerde neden 31.12.1981 gibi sabit bir tarih belirlenmiştir ?

31.12.1981 tarihi sonrasında orman vasfını kaybeden bir yerin mülkiyeti Devlette kalacaksa, sadece orman köylüsüne tahsis edebilecekse ve Anayasanın öngördüğü orman dışına çıkarma koşulları varsa, 31.12.1981 tarihinden sonra orman dışına çıkarılacak yerin orman köylüsüne tahsisi neden sakıncalıdır ?

 

2) 170. maddede açıkça orman dışına çıkarma işlemi için üç konuda Kanunla düzenleme yapılması istenmiştir ;

 

Birincisi, orman dışına çıkarma işleminin Kanunla yapılmasıdır. Bunun karşılığı 6831 Sayılı Orman Kanunun 2B maddesidir.

 

İkincisi, orman dışına çıkarılan alanların bir kısmının DEVLET ELİYLE İHYA EDİLEREK orman köylüsünün tamamen veya kısmen nakli için TAHSİS yani para ile satılmadan orman köylüsünün kullanımına verilmesi işleminin Kanunla yapılmasıdır. Bunun karşılığı 6831 Sayılı Orman Kanunun 2A maddesidir.

Bu Kanunda orman rejimi içinde olsa bir bazı yerlerin bu amaçla kullanılabileceği belirlenmiştir.( Orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler)

 

Üçüncüsü, orman dışına çıkarılan alanların değerlendirilmesinin Kanunla yapılmasıdır. Bunun karşılığı orman dışına çıkarılan alanın evveliyatı tapulu ise tapu

sahibine iade, tapulu değilse Hazine envanterine geçirilerek, Hazinenin bu alanı satış, kira, irtifak gibi konularda değerlendirmeye tabii tutmasıdır.

 

İşte bu Kanunla ilgili düzenleme yapıldığı zaman, Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeleri Anayasaya aykırı bularak iptal etmektedir ki, esas yapılan bu düzenlemelerin iptal edilmesi Anayasaya aykırıdır.

3) Anayasanın 169. maddesindeki ;

31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz."

şeklindeki fıkrada geçen  tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler DEVLET TARAFINDAN DEĞİL KULLANICISI TARAFINDAN İHYA EDİLEN YERLERDİR.

Bu alanların Anayasa maddesinde yer alan değerlendirilme hükmü göz önüne alınmadan sadece orman köylüsüne tahsisi yapılması demek, fiiliyatta şehir, kasaba yapılarının bulunduğu yerlerin kullanıcılarından tahliyesi ile oralara orman köylülerinin tahsisen yerleştirilmeleri demektirki, bu açıkça geniş uygulamalı bir tehcir işlemi demektir.

Ayrıca bu şekilde bir uygulama için o kadar yüksek sayıda orman köylüsü bulmakta mümkün değildir.

4) Anayasanın 169. maddesinde vazedilen Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. fıkrasında açıkça belirlendiği üzere yanan orman alanlarında yeniden orman düzenlemesi yapılması getirilmiş, bu alanlarda tarım ve hayvancılık yapılamayacağı belirlenmiş, orman vasfını kaybettiği için orman dışına çıkan alanların yeniden orman yapılması ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

Çünkü Anayasakoyucu orman dışına çıkan alanların kullanımında tarım, hayvancılık, tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik, köy, kasaba, şehir yerleşimlerinin olduğunu kabul etmiş ve bunların bu tarzda değerlendirilmelerini hükme bağlamıştır.

5) Anayasanın 170. maddesinde açıkça iki kavram vardır.

Birincisi değerlendirmedir ve tahsise nazaran geniş bir kavramdır orman vasfını kaybeden yerin Anayasakoyucu orman olarak kullanımı dışında değerlendirilmesini istemektedir, bu nedenle Anayasa komisyonunda değerlendirilme paralandırılma olarak adlandırılmıştır.

İkincisi ise orman köylüsüne tahsistir. Buradaki amaç ise nakledilen orman köylüsü için ek külfet getirmemek için bedelsiz tahsis işlemi görülmüş bununlada yetinilmemiş ayrıca tahsis edilecek olan alanın Devlet tarafından İHYA edilmesi istenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dört karşı oya karşı yedi oyla alınmıştır ve karşı oy kullanan dört saygın üyenin karşı oy yazıları incelendiğinde 2B ARAZİLERİN SATIŞININ ANAYASANIN 169. VE 170. MADDELERİNE AYKIRI OLMADIĞI, AKSİNE 170. MADDEDE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNİN ( İADE, SATIŞ, KİRA, İRTİFAK ) KANUNLA DÜZENLENMESİ YÖNÜNDE HÜKÜM VARDIR.

Cihangir Dönmez