Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

SALİH KUZUYA AİT DEKAR YAPI TARAFINDAN İNŞA EDİLEREK SATIŞA SUNULAN BAHÇELİ VADİ ÇENGELKÖY SİTESİNE TAPU İPTAL DAVASI AÇILDI.

Eston Yapıdan ayrılarak Dekar Yapı firmasını kuran Salih Kuzu tarafından inşa edilen Bahçeli vadi sitesi aleyhine tapu iptal davası açılmıştır. Sitenin yapıldığı arsanın Yusuf İzzettin varislerinden Mihrişah Osmanoğlu ve Şükriye Osmanoğlu’na intikal ettiği, buradan satış yoluyla üçüncü şahıslara geçtiği, ancak tapunun Yusuf İzzettin adına yolsuz tescil sonucu geçtiği iddiası ile 20.10.2014 tarihinde tapu iptal davası açılmıştır.

Hekimbaşı Çiftliği aslında Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfının malı olup, Veliaht Yusuf izzettin üzerine yolsuz tescil sonucu geçmiştir. Dava açılan Bahçeli Vadi Sitesinin inşa edildiği alan Hekimbaşı Çiftliği 9 numaralı harita tapu kapsamında kalmaktadır.

Hekimbaşı Çiftliği 3 nolu harita kapsamında kalan alanlarda Jak Kamhi-Eczacıbaşı ortaklığı olan Toplu Konut Holding isimli firma tarafından Maliye Hazinesi aleyhine açılan tapu iptal davasında dosyaya celbedilen  temessük ve tapu kayıtları bu çiftliğin ilk malikinin Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum üzerine Abdullah Paşa Vakfı vakıf evlatlarının vekili Av. Belgin Dönmez vakıf evlatları adına davaya müdahale talebinde bulunmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ’de müdahil sıfatıyla davaya müdahil edilmesini talep etmiştir. Mahkeme hem Vakıf evlatlarını hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünü asli müdahil sıfatıyla davaya kabul etmiştir. Hekimbaşı Çiftliği 3 nolu harita kapsamında 2.200 dönüm alanda iki binden fazla tapunun kaydına davalıdır şerhi konulmuştur.

Sultan Abdülaziz ve Hekimbaşı Çiftliğinin ihsan edildiği Yusuf İzzettin Efendinin, Hekimbaşı Çiftliğini satın almak için hiçbir para ödemediği, çiftliğin aslında satışa bile konu edilemeyecek şekilde vakıf malı olduğu, bu davaya sunulan bilirkişi raporuyla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Hekimbaşı Çiftliği hanedan üyelerinin para ödeyerek satın aldıkları şahsi malları değildir, bu yönüyle bile Osmanlı Hazine malı olup Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfı adına tesciline karar verilmemesi halinde bile 431 Sayılı Kanun gereğince Maliye Hazinesi adına tescili gerekmektedir. Abdullah Paşa Vakfı vakıf sözleşmesi gereği, vakfın taşınmaz malları satılamaz ancak kiraya verilebilir.

Vakıflar Kanun’un 23. Maddesine göre vakıf malları zilyetlikle kazanılamaz, vakıf mallarında dava açılmasında zamanaşımı süresi yoktur. Hekimbaşı Çiftliğinin Yusuf İzzettin adına ve oradan mirasçılarına tescili yolsuz tescil niteliğindedir.

 Hukuk Genel Kurulunun kararlarında, geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan yolsuz tescilin malikine mülkiyet hakkı kazandırmayacağı, bu tür kayıtlarda ve kamu mallarında Medeni Kanun’un 1023(931) maddesi gereği iyi niyetle iktisap koşullarının uygulanamayacağı bir süreye bağlı kalınmaksızın her zaman iptal edilmesinin mümkün olacağı karara bağlanmıştır. Yolsuz tescilin iptali yenilik doğuran bir işlem değildir. Yolsuz tescil iptal edildiği zaman tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu nedenle yolsuz tescile konu olan işlem daha sonra yapılan bir takım uygulamalarla yasal hale getirilemez. Yolsuz tescil malikinin tek hakkı yolsuz tescil taşınmazı satın aldığı kişiye karşı dava açarak ödediği bedeli ondan tahsil etmesidir.

 Bahçeli Vadi Çengelköy sitesi aleyhine açılan dava Hekimbaşı Çiftliği 9 harita nolu tapu kaydı kapsamında kalan tapular için pilot bir dava olacak, bu davanın Vakıf lehine sonuca ulaşması halinde aynı alanda kalan taşınmazlara ilişkin yeni davalar açılabilecektir.

 

Cihangir Dönmez EKİM/2014