Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

BEYKOZ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANLARI HAKKINDA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANIMIZ SAYIN İDRİS GÜLLÜCE’YE AÇIK MEKTUP

Sayın Bakanım

Bakanlık Makamınızca 30.12.2014 tarih ve 13559 sayılı olur verilen Beykoz İlçesi Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının yaklaşık 900 dönümlük kısmı (184 ada 7 parsel ) hukuken halen devlet ormanı olan alanda kalmaktadır.

184 ada 7 parsel numaralı taşınmazda yapılan 2b çalışmaları açılan davalar nedeniyle kesinleşmemiştir. Bu alan hukuken halen devlet ormanı olup, yaklaşık 300 dönümlük kısmının 1961 yılından önce, 600 dönümlük kısmının 1981 yılından önce orman vasfını kaybedip kaybetmediğine hava fotoğrafları incelenmek suretiyle sayın mahkemece karar verilecektir. ( Bu inceleme sonucunda Sayın mahkemece verilecek kararda dava konusu bu alanın büyük bir kısmı Devlet Orman tahdidi içinde bırakılabilir.)

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün Beykoz Kadastro Müdürlüğüne yazdığı 05.12.2011 tarihli yazıda bu konu aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır;

‘’ Beykoz Kadastro Mahkemesinde devam eden 1988/34 ve 1989/11 esas numaralı davalar nedeniyle 2/B uygulamaları kesinleşmemiş olduğundan (Sait Paşa Devlet Ormanının 3116 sayılı tahdidinin aplikasyon sınırları içinde kalan kısmının) Hukuki statüsünün ve vasfının ‘’orman’’ yada ‘’2/B alanı’’ olduğunun yargılama sonucuna göre belirleneceği’’

Bu alanda Beykoz Kadastro Mahkemesinin 1989/11 ve 1988/34 esas nolu dosyalarında derdest davaların tarafları Beykoz Belediyesi, Maliye Hazinesi, Orman İdaresi, Eski tapu malikleri ve bir kısım yolsuz tescil maliki ile arazi üzerinde işgalci konumunda olan vatandaşlardır.

Kadastro Müdürlüğünce bu taşınmazın bir kısmında 5831 sayılı yasa kapsamında kadastro uygulaması yapılması amacıyla Sayın Mahkemeye başvurulmuş, Sayın Mahkeme bu talebi 5831 sayılı yasanın kesinleşmiş 2b alanlarında uygulanacağını, dava konusu taşınmazda ise kesinleşmiş 2b alanı olmadığını ( taşınmazın hukuken halen orman olduğunu) belirterek reddetmiştir.

Hukuken halen devlet ormanı olan 184 ada 7 parselde Kadastro Müdürlüğünce ifraz işlemi yapılıp yapılamayacağı sayın mahkemeye sorulmuş, mahkemece 184 ada 7 parselin bir bütün halinde davalı olduğu bu parselde hukuken ifraz işleminin yapılamayacağı bildirilmiştir.

Tüm bu gelişmeler üzerine 184 ada 7 parselden ifraz edilerek yolsuz tescile konu olan 1000 den fazla parselin tapu kaydı üzerine Bakanlığınıza bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi ile ‘’ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA İŞLEMLERİNİN BEYKOZ KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVALI OLDUĞU’’ yönünde şerh konulmuştur.

Buraya kadar anlatılanlar ve sunulan belgelerden açıklıkla anlaşılacağı üzere Bakanlığınız ‘’Devlet ormanı mı’’  ‘’2B mi’’ olacağına Sayın Mahkemece karar verilecek olan alanda yani hukuken halen devlet ormanı olan alanda Anayasanın 169. Maddesini, Anayasanın 138. Maddesini, 6831 Sayılı Orman Kanunu, İmar Planı Yapım Yönetmeliğini ihlal ederek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılmasına onay vermiştir.

Yapılan revizyon imar planı yaklaşık 6000 dönümlük alanı kapsamaktadır. Bu alanda yapılan imar planında dop alanları ve yeşil alanlar hesaplanırken hukuken halen devlet ormanı olan alandan da (184 ada 7 parsel ) muhtelif kesintiler yapılacağı hesaplanarak bu alan toplam imar planı içinde yer almıştır.

İPTALİ İSTENEN PLANLARDA AYRILAN ALANLAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Donatı Niteliği                    Alanı                  Kişi Başı m2        Yönetmelik ile Belirlenen Standart

Eğitim Tesis Alanı          169.100.m2            1.63.m2                       1.60.m2

Sağlık Alanı                        13.500.m2           0.13.m2                        1.5.m2

Dini Tesis Alanı                 45.500.m2            0.44.m2                        0.45.m2

Sosyal Kültürel Tesis       20.100.m2             0.19.m2                        0.75.m2

Park/Mesire                 1.019.000.m2            9.81.m2                       10.m2

Mevcut planlar bu haliyle bile İmar Planı Yapım Yönetmeliğinde belirlenen standartların altındadır. Planlama alanında en geniş park, yeşil alan, eğitim tesisi ve dini tesis için alan ayrılması hukuken halen devlet ormanı olan 184 ada 7 parsel içinden yapılmıştır. Bu nedenle planın sadece 184 ada 7 parsele ilişkin kısmının iptali halinde plan bütünlüğü, yönetmelik gereği ayrılması gereken alanlar oranı tamamen bozulacaktır.

)Revizyon imar planı içerisinde yer alan ana yol niteliğindeki yolun 52.000.m2lik kısmı dava konusu 184 ada 7 parselden geçmekte olup, bu alan halen hukuken orman alanıdır. İmar planı yapılırken bu alana ilişkin olarak Orman İdaresinden herhangi bir geçiş izni alınmadığı gibi, bu alana ilişkin olarak derdest davaların tapu malikleri tarafından açılmış bulunan kamulaştırmasız el atma davası Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2013/208 esasta halen derdesttir.

Bu yola ilişkin olarak orman idaresinden geçiş izni alınması derdest mülkiyet ve kamulaştırmasız el atma davaları nedeniyle hukuken imkânsızdır. Bu yola ilişkin olarak sayın mahkemece belirlenecek olan kamulaştırmasız el atılan alana ilişkin bedel Karayollarınca bankaya bloke edilmedikçe bu alanın yol olarak planda yer alması ve 184 ada 7 parselden ifrazı mümkün değildir.

Bu yolun revizyon imar planındaki önemi dava konusu hukuken halen devlet ormanı olan yaklaşık 900 dönümlük 184 ada 7 parsel içinde kalması ve bu yolun revizyon imar planının yaklaşık 4.500 dönümlük diğer kısmına ( Plan notlarına göre bu alanda yaklaşık 100.000. kişinin yaşayacağı hesaplanmaktadır.) ulaşan tek ana arter olmasıdır.

Bu nedenle imar planının sadece kısmi olarak 184 ada 7 parselde kalan kısmının iptal edilmesi halinde bile, imar planında yer alan diğer 4.500 dönüme ulaşan bir yol ortada kalmayacaktır. Planın geri kalan kısmında 18. Madde uygulaması yapılması mümkün olamayacaktır.

 184 ada 7 parsele ilişkin Beykoz Kadastro Mahkemesinde derdest 1989/11 ve 1988/34 esas nolu davalarda asli müdahil sıfatında olmam nedeniyle ‘’ Bakanlığınızca onay verilen yok hükmündeki idari işlemin’’ iptalinde hukuki yararım vardır.

10) Yok hükmünde idari işlem niteliğinde olan bu revizyon imar planının Bakanlığınızca onaylanması ile planlama alanında arsa fiyatları 1.000.TL /m2 mertebelerinden 8.000.TL /m2 mertebelerine fırlamış ve yok hükmündeki idari işlem niteliğindeki revizyon imar planları sebebiyle bu alanda büyük arsa spekülasyonları yapılmıştır.

Hukuken halen devlet ormanı olan yaklaşık 900 dönüm alanda Beykoz Kadastro Mahkemesinde derdest 1989/11 ve 1988/34 esas numaralı davalara rağmen ( Bu alanın hangi kısmının devlet ormanı olarak kalacağına hangi kısmının 2b alanı olacağına sayın mahkemece karar verilecektir.) Bakanlığınızca yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarına bu alanın dâhil edilmesi, hukuken halen orman olan alanlardan terk alanlar (Yol-yeşil alan-sosyal tesis vb) hesaplanması Anayasanın 169. Maddesine, Anayasanın 138. Maddesine, 6831 Sayılı Orman Kanununa, İmar Planı Yapım Yönetmeliğine aykırı yok hükmünde bir idari işlemdir.

Bakanlığınıza bağlı Tapu Kadastro Müdürlüğünüzce derdest davalar nedeniyle tapu kayıtlarına davalıdır şerhi konmuş olmasına rağmen, Bakanlığınızca yapılan imar planlarına onay verilmesi, Anayasa ve Kanunlara aykırı olan yok hükmündeki bu idari işlemde kast unsuru ile hareket edildiğini ortaya koymaktadır.

Hukuken halen orman olan alanın, Anayasanın 138. Maddesinin ihlali suretiyle Mahkemenin yetkisi gasp edilmek suretiyle revizyon imar planlarına dahil edilerek imar planı yapılması bu planı yok hükmünde bir idari işlem haline gelmiştir.

Tarafımca İdare mahkemesinde yok hükmünde olan 1/5000 ve 1/1000 Lik imar planlarının iptali konusunda yürütmenin durdurulması talepli olarak iptal davası açılacaktır, planlama yapılan alanın hukuken halen devlet ormanı olması diğer yönden ormanı işgal ve faydalanma suçunun konusunu oluşturmaktadır, bu nedenle yok hükmünde idari işlem niteliğinde olan bu planın yokluk hükmüne dayanılarak Bakanlığınızca resen yürürlükten kaldırılması gerektiğini saygılarımla bilgilerinize arz ederim

Hüseyin Cihangir Dönmez