Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 19

BEYKOZ   DOĞA   KOLEJİ  KAMPÜSÜ  YIKILACAKMI ?

 

Bilindiği üzere Akbaba köyünde bulunan Beykoz Doğa Koleji 52.500 m2lik 2B niteliğindeki hazine arazisinin üzerine kaçak yapılar inşa edilmek suretiyle oluşturulmuş bir okuldur.

 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 08.10.2009 tarihinde yine Beykoz da kısmen 2b kısmen sarı alan ( evveliyatı hiç orman olmamış tarım alanı ) üzerinde bulunan H isimli vatandaşın zilyet olduğu tesiste işgalin 3091, 2886, 775 Sayılı Kanunların uygulanması ile giderilmesini talep etmiştir.

 

Nedir bu adı geçen Kanunlar ?

 

3091 Sayılı Kanun, Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Müdahalenin Menni Kanunu olup, Kanunun Uygulama Yönetmeliği 3., 5., 8., 9., 19. maddeleri Kaymakama Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarda işgali öğrendiği anda resen soruşturma açarak Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazdaki  işgalin sonlandırmasını emretmektedir.

 

2886 Sayılı Kanun, Devlet İhale Kanunu olup,  75. maddesi İşgal edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki işgale uğramış taşınmaz malın bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilmesini düzenlemektedir.

 

775 Sayılı Kanun Gecekondu Kanunu olup, 18. maddesi Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardaki  daimi veya geçici bütün izinsiz kaçak yapıların, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, tebligat dahi yapılmaksızın Belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılmasını emretmektedir.

 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü talimatı üzerine, İstanbul Valiliği vatandaş H nin işgalci olduğu taşınmaza ilişkin olarak Beykoz Kaymakamlığından tahliye, Beykoz Belediyesinden kaçak yapıların yıkımını talep etmiştir. Bunun üzerine Beykoz Kaymakamlığı 08.10.2009 tarihinde bu taşınmazı Jandarma marifetiyle tahliye ettirmiş, Beykoz Belediye Başkanlığı bu taşınmazda yer alan kaçak yapıları aynı gün yıkmıştır.

 

 3091, 2886, 775 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Yasaları uygulanarak Beykoz Kaymakamlığı tarafından taşınmazdan tahliye edilen ve onbeş sene önce yaptığı kaçak yapılar Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yıkılan vatandaş H aynı İdarelerden, aynı İdarecilerden Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi Kanun Karşısında Eşitlik ve 11. maddesi İdare Makamlarının Anayasa maddeleri ile bağlı olduğu ilkesi gereği olarak, aynı 3091, 2886, 775 Sayılı Kanunların 2B niteliği ile Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziye kaçak yapı yaparak işgal etmiş olan kendisi ile eşit hukuki durumda olan Beykoz Doğa Kolejine uygulanarak, Beykoz Doğa Kolejinin de kendisinin olduğu gibi 2B niteliğindeki Hazine taşınmazından  tahliyesini ve taşınmazda yer alan kaçak yapıların yıkımını yazılı dilekçelerle talep etmiştir.

 

Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, İdare karşısında Anayasamızın 10. ve 11. maddeleri çerçevesinde hak arayan  vatandaş H ye aylar geçtikten sonra, Doğa Kolejinin bulunduğu parselin Hazineye ait olduğunun tespit edildiği, Doğa Kolejine İdarece haksız işgal tazminatı olarak ecrimisil tahakkuk ettirildiği, Milli Emlak Tespit ve İmar Takip Koordinatörlüğünce işgale ve kaçak yapılara  ilişkin tespit tutanağı düzenlendiği, Milli Emlak Denetmeninin bu taşınmazla ilgili olarak rapor düzenlediklerini ve vatandaş H nin talebinin yasal gereği olan tahliye ve yıkım uygulanması için talimat gönderilmesi amacıyla dosyanın 02.02.2010 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gönderildiğini belirtmişlerdir.

 

Şimdi soru şudur ?

 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ;

 

08.10.2009 tarihinde görevini yerine getirerek, 3091, 2886, 775 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti  Kanunları  çerçevesinde  tahliye ve yıkımını infaz ettirdiği Beykoz da yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  H nin işgalinde olan 2B arazi ve üzerindeki kaçak yapılarla ilgili tahliye ve yıkım şeklindeki kararı gibi ;

 

Eşit hukuki durumda olan Beykoz Doğa Koleji Kampüsünün bulunduğu 2B niteliği ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazide de tahliye ve kaçak yapıların yıkımı şeklinde karar alacak ve aynı ilgili İdareler olan İstanbul Valiliğine, Beykoz Belediye Başkanlığına ve Beykoz Kaymakamlığına bu alacağı yıkım ve tahliye kararını uygulatacak mıdır ?

 

Yoksa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Beykoz Doğa Koleji sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan  H den, Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası karşısında dahada eşit olduklarına karar verip tahliye ve yıkım kararı almayarak, tahliye ve yıkım uygulatmayacakmıdır ?

 

SON DURUM Önceki İlçe Jandarma Komutanı hakkında şikayette bulunarak görevi kötüye kullanma suçundan ceza davası açılmasına katkıda bulunan Vatandaş H, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Kaymakamı ve Milli Emlak Genel Müdürü haklarında görevi kötüye kullanma, ormanı işgal ve faydalanma suçlarına iştirak ettikleri iddiasıyla ilgili Savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştur.

 

SON SÖZ : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  

 

X. Kanun önünde eşitlik

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.  Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

Madde 11. – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.