Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 9

Tapu Kadastro Kanunu'na karşı bürokrat direnci 2

Kısaca detaylı  hukuk terminolojisine girmeden hatırlayalım

5841 Sayılı  Yasa,

Tapuda kayıtlı  bir taşınmaz için 10 yıl geçtikten sonra iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, Devlet yada diğer kamu tüzel kişileri dahil tarafların sıfatına bakılmaksızın  tapunun iptali için dava açılamayacağını, Kanunun geçici maddesi ise Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu iddiası ile yürürlük tarihinden önce açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış olan davaların geri çekilmesini öngörmektedir.

Bu Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş, Cumhurbaşkanınca onaylanmış, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş  ve halen yürürlükte olan bir kanundur.

Kanunun Anayasaya aykırı olduğu iddiası  ile CHP ve Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma talepli olarak iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Ancak bu satırların yazıldığı ana kadar 5841 Sayılı  Kanunla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş  bir yürütmeyi durdurma kararı  veya iptal kararı yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinden geçerek Yasalaşmış ve yürürlükte olan 5841 Sayılı Kanunu önüne gelen somut olaya uygulamakla yükümlü olan Orman Bakanlığına bağlı  bir ORMAN İŞLETME ŞEFİNİN 5841 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI İÇİN KENDİSİNE BAŞVURAN BİR VATANDAŞA CEVABEN DÜZENLEDİĞİ İNCELEME RAPORUNDA Sayın  Orman İşletme Müdürü aşağıdaki tespitleri yapmaktadır ;

1) 5841 Sayılı Yasa Anayasanın 169uncu maddesine aykırıdır.

(Anayasa Mahkemesinden önce Sayın İşletme Müdürü  5841 Sayılı Yasanın Anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.)

2)Anayasa Mahkemesine 5841 Sayılı Yasanın bazı  maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması  istemli 2009/31 esas numaralı  ve 2009/37 esas numaralı itiraz davası  devam etmektedir.

(Sayın  İşletme müdürü bu maddede Anayasa  Mahkemesine iptal davası açılmış olmasının Anayasa Mahkemesince verilmiş Kanunun yürütmesinin durdurulması kararı olmamasına rağmen YASANIN UYGULANMAMASI İÇİN YETERLİ OLDUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR )


3) Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2009/4725 esas ve 29.04.2009 gün 2009/118 numaralı  kararında özetle ; öncesi orman olan alanlarda kalan bir arazinin orman sayılması gerektiği ve devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan ormanlarda 5841 sayılı  yasadaki hak düşürücü sürenin uygulanamayacağı kararını verdiğini

5841 Sayılı  Yasanın evvelinde orman olan ve sonradan hazine adına orman sınırları  dışına çıkarılan(2b) özel mülkiyete konu olmayacak nitelikteki araziler için uygulanamayacağını  belirtmektedir.

(Sayın Orman İşletme müdürü bu maddede ise Yargıtay 20. Hukuk Dairesini Anayasa Mahkemesinin yerine koyarak zaten Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 5841 Sayılı Yasanın orman ve 2B alanlarında uygulanamayacağına kararını verdiğini ,bunun kendisince yeterli olduğunu ifade etmektedir.)

SONUÇ  VE YORUM :

Kanunları  uygulamakla yükümlü bürokratlar Kanunların Anayasaya uygun olup olmadığını denetleyecek yetkiye sahipse,Anayasa Mahkemesine Kanunun iptali için  başvuru yapılmış olmasını Kanunun uygulanmaması için yeterli görmekteyse,Anayasa Mahkemesinin vermesi gereken kararı Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin verdiğini ve bunun kendisince yeterli olduğunu ifade ediyorsa bürokrattan Kanunun uygulanmasını bekleyen vatandaşın Anayasal açıdan başı dertte demektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Tapulu arazisinin kanunla orman içine alınmasına,önce orman içine alınarak sonra 2b yapılarak tapusunun iptal edilmesine DEVLETİN KANUNUDUR diyerek saygı göstererek uyuyorsa ;

Kanunları  uygulamakla görevli Türkiye Cumhuriyeti bürokratının Vatandaş  lehine DEVLETİN ÇIKARDIĞI YASAYA  saygı göstererek uyması görevidir.


BÜROKRAT AKSİ TAKDİRDE VATANDAŞA DEVLETİN  ÇIKARDIĞI

ORMAN KANUNUNU DEĞİL ARGO ANLAMDAKİ ORMAN KANUNUNU UYGULAMIŞ  OLUR.

Buda Hukuk Devleti İlkeleri ile asla bağdaşmaz.


Cihangir Dönmez

23.10.2009 İstanbul

www.2barazi.com